کیمیا-واگویه ها

آزمودم دو جهان بر دل کار افتاده- بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست